شیمی برای زندگی1

1)      چرا در زمستان ها هنگام یخبندان فقط سطح آبگیر ها یخ می زنند؟

2)       چرا چگالی یخ کمتر از آب است؟

3)      چگونه آب می تواند به یک مایع کشنده مبدل شود ؟

4)      مفاهیم شیمیایی زیر را تعریف کنید.

      چرخه آب—عنصر—مولکول—ترکیب—ظرفیت اتم—واکنش شیمیایی –معادله موازنه شده—مولکول قطبی—

       ترکیب یونی—پیوند یونی—قابلیت حل شدن—منحنی انحلال پذیری—محلول فرا سیر شده-مواد زیست

      تخریب پذیر—آب سخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5)      ویژگی های مهم آب را نام ببرید.

6)      هر کدام از موارد زیر مربوط به کدام ویژگی آب می شود؟

أ‌-       راه رفتن مورچه روی آب

ب‌-   متعادل ماندن دمای کره زمین با آب اقیانوسها

ت‌-   خنک کردن هوای اتاق با کولر های آبی

ث‌-   یخ بستن سطح آبگیرها در فصل یخبندان

7) از مواد زیر کدام عنصر وکدام ترکیب است ؟

Cu       Co       Na      BN      AlN    

      8) درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.

     آ- نماد شیمیایی عنصر آلومنییم (AL  ) می باشد.

     ب- میزان مصرف آشکار آب در روز برای هر نفر 600 لیتر است.

     پ- چگالی آب بیشتر از یخ است زیرا حجم آب بیشتر از یخ هموزن خود است.

     ت- برای از بین بردن جلبک ها در مخازن ذخیره آب از گاز کلر استفاده می شود.

     ث- آب لیمو اسیدی است پس  PH  آن بالای هفت است.

     ج- آب سخت آبی است که حاوی یون  Pb2+   باشد.

     9) با عبارت های مناسب جملات زیر را کامل کنید.

    آ- واکنش شیمیایی شامل .................پیوند های شیمیایی و تشکیل ...................است.

    ب- کاتیونهای سنگین شامل .............و .............و ............می باشد .( نماد یون ها را بنویسید)

    پ- آب هنگام ...................حجم ان افزایش می یابد.

    ت-حلالیت گازها در آب به ................گاز و ............آب بستگی دارد.

    ث- برای تشخیص اسیدی یا بازی بودن یک محلول از موادی به نام ..................استفاده می شود.

    ج- در مولکول آب اتم .....................قطب مثبت و اتم ................قطب منفی را تشکیل می دهد.

    چ- PH   آب باران حدود 4/6 می باشد پس آب باران خاصیت ..................دارد.

   ح- در واکنش های شیمیایی ................در مولکول تغییر می کند و به این ترتیب مواد جدیدی بوجود می آید.

  10) نمک پتاسیم نیترات شامل یون های ( K+  و NO3-  ) می باشد:

  آ- بین این یون ها چه نوع پیوندی وجود دارد ؟

  ب- اگر این یون ها را در آب بریزیم هر کدام از یون های نمک جذب کدام یک از اتم های آب می شود؟ چرا؟

   11)  در ظرفی 10 ppm ودرظرف دیگر  8 ppm اکسیژن تحت فشار ثابت حل شده است دمای آب در کدام ظرف

 بیشتر است؟ چرا؟

  12 در ظرف ( آ ) 5  گرم نمک طعام ودر ظرف (ب) 8 گرم نمک طعام حل شده است رسانایی الکتریکی در کدام ظرف بیشتر است ؟ چرا؟

  13) نوع یون ها را در معادلات زیر با ذکر دلیل مشخص کنید.

                                          یون A                                    2e   +    فلز A   

 

                                            یون B                                   1e   -    نا فلز B

 

14) نیروی جاذبه بین مولکول های اب چه نام دارد ؟ چرا به این نام نامیده شده است؟

15)  با توجه به ظرفیت اتم هاکه در جدول زیر داده شده است٬  کدام یک از فرمول ها صحیح است؟  

 


اتم

ظرفیت

A

    2

B

    3

C

    1

                     a)   A- B= C

 

                      b)  C= B - A

                                                                                                                                                 

                                                                          c)  B = A - C                                                          

 

16) اکسیژن مورد نیاز آبزیان از چه راه هایی تامین می شود؟ ( سه مورد را نام ببرید)

17) منظور از  DO   چیست؟

18) مواد زیست تخریب پذیر چه موادی هستند؟

19) با توجه به نمودار انحلال پذیری زیر به سوالات جواب دهید.                       انحلال پذیری (گرم )

 

                                                                        C                                             60

 


                                                                                                                       50

 

                                                                                                                       40

                                                                                X0

                                                                                                                       30

                                                B

                                                                                                                       20

 

                                                                                                                        10

                                                                 A                                                    

                                                                                        10     20     30      40     50      60      70                                                                                                                                                                                                                                                                

                        دما ( سانتی گراد)                                                             

 

 

آ- در دمای 30 درجه سانتی گراد انحلال پذیری نمک C  چند گرم است ؟( روی نمودار نشان دهید)

ب- نقطه X نسبت به نمودار  Cچه نوع محلولی را نشان میدهد؟ چرا؟

پ-  کدام نمودار احتمالا مربوط به انحلال یک گاز در آب است ؟ چرا؟

 

20)آلودگی گرمایی از چه راه هایی اکسیژن محلول درآب را کاهش می دهد؟ ( سه مورد)

21) شناساگر چیست ؟

22) PH چیست؟

 23) PH  آب آشامیدنی مناسب در چه حدودی است ؟

 24) چرا آب باران کمی خاصیت اسیدی دارد ؟

 25) با توجه به مواد H2SO4   و  KOH  به سوالات زیر جواب دهید.

  آ- کدام یک کاغذ تورنسل را آبی و کدام یک قرمز می کند؟

    ب- کدام یک  PH بالای هفت وکدام یک PH زیر هفت دارد؟

  26) با توجه به یون های زیر به سوالات جواب دهید.

Al3+     ,      Ca2+    ,     F-    ,    Pb2+    ,    Mg2+     ,      Cd2+              

  آ -  کدام ها جزء کاتیون های سنگین محسوب می شوند؟

  ب- کدام ها جزء یون های سخت کننده آب محسوب می شوند؟

  پ- کدام یون برای لخته شدن ورسوب ذرات کلوئیدی در تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شود؟

  ت) از کدام یون برای استحکام دندان ها در تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شود؟

 

27) نرم کردن آب چیست ؟

28) عامل سختی موقتی آب چیست؟ و این نوع سختی چگونه از بین می رود؟

29) دو اشکال ناشی از سخت بودن آب را بنویسید.

30) با توجه به اطلاعات موجود در جدول به سوالات زیر جواب دهید.

 

 

PH     

غلظت یون Pb2+

رودخانهa 

  5/5

        Ppm 50

رودخانه b

  8/7

         Ppm40

آ- ضریب خطر یون سرب را برای آبزیان در رودخانه b را بدست آورید.( حد مجاز این یون برای آبزیان  ppm  45

می باشد.)                                                                                     

ب- آیا در رودخانه a  PH برای آبزیان مناسب است ؟ چرا؟

31) هر یک از موادزیر در تصفیه آب به چه دلیل اضافه می شود؟

ترکیبات آلومینیم        کلر            یون فلوئور         کات کبود

 

32) در تصفیه آب آشامیدنی چرا باید PH  تنظیم شود؟

 

33) مراحل تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب را نام ببرید.

34) در تصفیه فاضلاب هوا دهی به چه منظوری انجام می شود؟

35) در تصفیه فاضلاب کارهای اختیاری شامل چیست؟

36) در تصفیه فاضلاب چرا باید یونهای خطرناک و  PH  تنظیم شود؟

 

 

 

1-مفاهیم شیمیایی زیر را تعریف کنید.

 

هواکره- تروپوسفر- قانون بویل- قانون شارل- گاز ایده آل-  اکسید- اکسایش- سوختن-اثرگلخانه ای-مهدود فوتو شیمیایی

 

2-چرا دانشمندن فوتوسنتز و تنفس را مکمل یکدیگر می دانند؟

3- سه نقش مهم هواکره را نام ببرید.

4- اجزای اصلی و جزیی هواکره را با ذکر درصد آن ها نام ببرید.

5-لایه های هواکره را نام ببرید.

6- فشار هوا با افزایش ارتفاع از سطح زمین چه تغییری می کند؟چرا؟

7- با افزایش ارتفاع از سطح زمین چگالی هوا چه تغییری می کند ؟ چرا؟

8- فشار چیست؟

10- فشار یک مایع به چه بستگی دارد؟

11- با توجه به شکل های زیر فشار در کدام حالت بیشتر است؟ چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        (آ)                                            (ب)                                   (پ)

            

 

12- فشار هوا در روی قله دماوند بیشتر است یا در سواحل دریای خزر ؟ چرا؟

13- چرا فشار هوا را احساس نمی کنیم؟    

14- چرا فضانوردان باید در فضا لباسهای مخصوصی بپوشند؟

15- بارومتر چیست واز چه اجزایی ساخته شده است؟

16-فشار هوای معمولی وفشار استاندارد چیست؟

17- ارتفاع جیوه در بارومتر در روی قله دماوند بیشتر بالا می رود یا در شهر تهران؟ چرا؟

18- مانومتر چیست ؟

19- چرا گازها را می توان فشرده نمد ولی مایع ها وجامد ها را نمی توان؟

20-صفر مطلق چیست ؟

21-200 درجه کلوین چند درجه سانتی گراد است ؟ و 100درجه سانتی گراد چند درجه کلوین است؟

22-دو مورد از موارد نظریه جنبش مولکولی گازها را بیان کنید.

23- فشار یک گاز در اثر چه چیزی بوجود می آید؟

24-چرا بالون پر از هوای داغ در هواکره بالا می رود؟

25- چرا رانندگان خودرو در تابستان باد تایر های خود را کاهش داده ولی در زمستان بر باد آن می افزایند؟

26-چرا در حجم ثابت اگر دمای گاز را زیاد کنیم فشار آن هم زیاد می شود؟

27- هوا را چگونه مایع کرده ؟ و اجزای آن را چگونه از هم جدا می کنند؟

28- اگر دمای جوش گاز اکسیژن 183 – درجه سانتی گراد و دمای جوش گاز نیتروژن  196 – درجه سانتی گراد

باشد کدام یک زودتر از هوای مایع جدا می شوند؟ چرا ؟

29-کاربرد گاز های آرگون  ٬  نیتروژن و اکسیژن را بنویسید.

30- اثرات نا مطلوب گاز اکسیژن را بنویسید.

31-چرا فلز سدیم را در زیر نفت نگهداری می کنند؟

32- انرژی یک موج با طول آن موج چه رابطه ای دارد؟

33- انرژی تابش فرابنفش بیشتر از تابش فرو سرخ است طول موج کدام بیشتر است ؟

34- گاز های گلخانه ای را نام برده و بنویسید که اگر این گاز ها در هواکره وجود نداشته اند دمای کره زمین چند درجه

سانتی گراد می شد؟

35- اگر در اثر فعالیت های صنعتی مقدار گاز های گلخانه ای در هواکره افزایش یابد دمای کره زمین چگونه تغییر میکند ؟توضیح دهید.

 

36-چه فعالیت های امروزه سبب افزایش گاز کربن دی اکسید شده است؟

37- عوارض ناشی از تابش پرتو فرابنفش خورشیدرا بنویسید.

38- مولکولهای اوزون چگونه جلوی تابش فرابنفش خورشید را به زمین می گیرند؟

39- چرخه اوزون و چرخه نابودی اوزون را رسم کنید.

40-چه مولکول هایی سبب نابودی اوزون شده واین مولکول ها شامل چه نوع اتم هایی می باشند؟

41- CFC ها چه کاربرد هایی دارند؟

42-عوارض ناشی از هوای آلوده را بنویسید.

43- هر یک از آلاینده ها را با ذکر مثال تعریف کنید.

44- برای هر یک از آلاینده های زیر دو منبع تولید ذکر کنید.

           CO2 --  CO  --  CH4  --  SO2  --  NO2

45- اوزون آلاینده نوع اول است یا دوم ؟ چرا ؟

46- خسارت های ناشی از اوزون تروپوسفری را بنویسید.

47- اوزون تروپوسفری چگونه بوجود می آید؟

48- بیماری های ناشی از اوزون تروپوسفری و تابش فرا بنفش خورشید را بنویسید.

49- گاز هایی که باران های اسیدی را تولید می کنند را نام ببرید.

50- باران های اسیدی چگونه بوجود می آید؟

51- عوارض ومشکلات ناشی از باران های اسیدی را بنویسید.

52- راه های کنترل آلودگی هوا را بنویسید.

53- آلودگی های طبیعی را نام برده و بنویسید که چرا آلودگی های طبیعی برای محیط زیست خیلی مشکل ساز نیستند؟

 

 

 

 

 

 

 

1- منابع تجدید پذیر را با ذکر مثال تعریف کنید.

2- منابع تجدید نا پذیر را با ذکر مثال تعریف کنید.

3- مواد مورد نیاز برای زندگی روزمره خود را از چه منابع ای تامین می کنیم؟

4- از هواکره ٬ آب کره و سنگ کره چه موادی بدست می آید؟

5- چه فلز هایی از سنگ های کف اقیانوس ها بدست می آید؟

6-قانون پایستگی ماده را بیان کنید.

7- قانون پایستگی جرم را بیان کنید.

8- چگونه می توان فهمید که واکنشی از قانون پایستگی جرم پیروی می کند؟

9- مول چیست ؟

10- مفاهیم شیمیایی زیر را تعریف کنید.

اتم گرم  --  مولکول گرم  --  مول --  منابع تجدید پذیر  -- منابع تجدید ناپذیر  --  گروه یا خانواده در جدول تناوبی  -

جدول تناوبی عنصرها – جرم مولی—بازنگری کردن – کاهش دادن – باز به کار بردن-- بازگردانی

11- جاهای خالی را در جمله های زیر کامل کنید.

آ- عدد   1023× 022/6 را عدد ......................... گویند.

ب- تنها فلز مایع ................و تنها نا فلز مایع ......................نام دارد.

پ- آرسنیک جزء عنصر های دسته ...................است .

ت- مهمترین زباله جامد در کشور های پیشرفته صنعتی ..................ودر شهر تهران ....................است.

ث- زباله های مثل .............و .......................در حال حاضر در انبارهایی ذخیره می شوند.

ج- به زباله .............  گفته می شود.

ح- یک از جایگزین های فلز مس در صنعت مخابرات ..................است.

خ- رساناترین فلز ٬ .....................نام دارد .

چ- زباله های پلاستیکی از نظر جرم ..............درصد واز نظر حجم ............درصد کل زباله ها را تشکیل می دهد.

 

12- کدام یک از واکنش های زیر از قانون پایستگی جرم پیروی می کند ؟ چرا؟

           H2O2                  H2O  +   O2                  ( a

 

Fe2O3      +    3 CO                     2 Fe  +  3 CO2        ( b          

 

 

13- عناصر را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟

14- شبه فلز به چه نوع عنصر هایی گفته می شود ؟ توضیح دهید.

15-تفاوت های عنصر های فلزی را با نا فلزی بیان کنید.

16- ابتکار مندلیف در طرح جدول تناوبی چه بوده است ؟

17- با توجه به جدول زیر دمای ذوب پتاسیم را حدس بزنید.

ب- اگر عنصر سزیم در زیر روبیدیم قرار گیرد توضیح دهید که دمای ذوب آن از روبیدیم بیشتر است یا کمتر ؟

 

دمای ذوب

نام عنصر

   ̊ C 80

Na 

C  ̊     ؟

K  

 C  ̊   46

Rb 

 

 

 

 

 

18- چگونه می توان تشخیص داد که واکنش پذیری یک عنصر نسبت به عنصر دیگر بیشتر است ؟

19- بین عنصر های طلا٬ آهن و منیزیم  واکنش پذیری کدام کمتر است ؟ توضیح دهید.

         -----------------------

20- با توجه به فرمول های داده شده و جدول تناوبی فرمول مواد دیگر را حدس بزنید.

 

 

6

5

4

3

2

1

O

N

C

B

Be

Li

S

P

Si

Al

Mg

Na

Se

 

 

 

Ca

K

Li2O  --  Mg3P2  --  Al2O3  -- CO2  --K3N --  Ca3P2      

آ-  فرمول بین Na    و   P

ب- فرمول بین  Ca    و  N

پ- فرمول بین  B   و  Se

ت- فرمول بین Si   و  S

ث- فرمول بین  K  و  Se

ج- فرمول بین Be  و  N

 

21-  خواص شیمیایی عنصر ها به چه عواملی بستگی دارد؟

22- خواص فیزیکی و شیمیایی مواد به چه عواملی بستگی دارد؟

23- مغز مداد از چه ماده ای ساخته می شود و سختی آن را چگونه کنترل می کنند؟

24- مداد نمره  1 ونمره 4 چه تفاوتی دارند؟

25- پلی اتیلن نرم وتاشو و پلی اتیلن سخت و شکننده چه کاربردی دارد؟

26- زباله چیست ؟

27- با زباله های شهری چه می کنند؟

28- چه نوع زباله هایی را امروزه در انبار هایی ذخیره می کنند؟ وبه چه دلیل؟

29- مواد زیست تخریب پذیر به چه موادی گویند؟

30- زیست گاز چگونه بوجود می آید؟ و شامل چه گاز هایی است ؟

31- چهار مزیت و فایده باز گردانی را بیان کنید؟

32-چرا بهتر است که بجای وارد شدن متان در هواکره  ٬ فر آورده های حاصل از سوزاندن آن را وارد هوا کره نماییم ؟

33- دو روش استفاده از انرژی زباله ها را بنویسید.

34- دو مزیت سوزاندن زباله ها را بیان کنید.

35-دو مشکل ناشی از سوزاندن زباله هارا بیان کنید.

36- با عمل به چهار اصل زیر می توانیم از منابع خود محافظت نماییم آن هارا نام ببرید.

37- چرا در شهر تهران بیشتر زباله های جامد پسماند مواد غذایی است ؟ ( دو دلیل ذکر کنید.)

38- یک زباله چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتوان آن را بازگردانی نمود؟

39زباله های پلاستیکی چه مشکلاتی  رابر آبزیان دارد ؟

40- یک روش باز گردانی کیسه های پلاستیکی را بیان کنید.

41- دو اهمیت بازگردانی زباله های پلاستیکی را بیان کنید.

42- چرا نمی توان زباله های پلاستیکی را سوزاند؟

43- چرا نمی توان زباله های پلاستیکی را در زیر خاک دفن نمود؟

44- زباله های پلاستیکی که از چند نوع هستند دراثر بازگردانی چه وسایلی از آن ها می سازند؟

45-  مصرف کاغذ در یک کشور نشانه چیست؟

46- باز گردانی کاغذ چه مزایایی دارد؟

47- کاغذ را چگونه باز گردانی می کنند؟

48- ویژگی های فلز مس را بنویسید.

49- کاربرد های فلز مس را بنویسید.

50- مواد جایگزین مواد پر مصرف چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

51- با توجه به زباله های زیر به سوالات جواب دهید.

 کاغذ باطله – پوست پرتقال – بطری پلاستیکی نوشابه  -- بطری شیشه ای نوشابه  -- آهن قراضه –

خاک اره چوب

آ- زباله های که زیست تخریب پذیر هستند را مشخص کنید.

ب- زباله های که از منبع تجدید ناپذیر هستند را نام ببرید.

 پ- زباله های که قابل باز گردانی هستند را نام ببرید.

 

 

 

 

1- جا های خالی را در جمله های زیر کامل کنید.

آ- ...................درصد نفت خام برای ساختن و .......................درصد آن برای سوزاندن بکار می رود.

ب- سوخت های فسیلی را منابعی ...........................می دانیم .

پ- در پالایشگاه نفت خام به مخلوط های ........................تفکیک می شود.

ت- ترکیباتی که از دو عنصر کربن و هیدروزن تشکیل شده اندرا ................. گویند.

ث- پس از جدا کردن ...............و ...................... از نفت خام ٬ هیدروکربن های باقی مانده را پالایش می کنند.

ج- هیدرو کربن هایی با 5 تا 12 اتم کربن  برش   ............. ... را تشکیل می دهند.

چ- موادی شامل قیر ٬ پارافین و موم ها  برش ......................را تشکیل می دهد.

ح- ویژگی ترکیبات آلی وجود اتم های ..................... در همه آن ها است.

خ- شیمی آلی را شیمی ترکیبات ................... گویند.

د- متان نخستین عضو خانواده .................. است.

ذ- نخستین عضو خانواده آلکن ها ................. نام دارد.

ر-  نخستین عضو خانواده آلکین ها ..................... نام دارد.

ز- یک راه برای بالا بردن عدد اوکتان بنزین افزودن ....................... به بنزین است.

ژ- یک کاتالیزور مناسب برای عمل کراکینگ ..................... می باشد.

س-اتیل الکل از واکنش آب با ....................... به دست می آید.

ش- گاز طبیعی فشرده شده را ................. می نامند.

 

2- نفت چه نقش هایی در زندگی روزانه ما دارد؟

3- به چه دلایلی امروزه از نفت خام بیشتر برای سوزاندن استفاده می شود.

4- سوخت های فسیلی را نام ببرید.

5- چرا به نفت خام و... سوخت های فسیلی گویند؟

6- دو خصلت شیمیایی ترکیبات نفت خام را بنویسید.

7- پالایش نفت خام یعنی چه؟

8- چرا برش گازی نفت خام دمای جوش کمی دارد؟

9- چرا برش جامد نفت خام دمای جوش زیادی دارد؟

10- ویژگی بی همتای اتم کربن چیست؟

11- آلکان ها به چه نوع هیدروکربن هایی گویند؟

12- آلکان های راست زنجیر و شاخه دار به چه ترکیباتی گویند؟

13- فرمول ترکیبات آلکان را نوشته و فرمول ترکیباتی که  8 ٬ 13 ٬ 20 و 25 اتم کربن دارند را بدست آورید.

14- مدل های نمایش هیدروکربن ها را نام ببرید.

15- ایزومر را تعریف کرده و مثال بزنید.

16- ویژگی های آلکان ها را نام ببرید.

17- سوختن کامل و ناقص از نظر فرآورده ها چه تفاوتی دارند؟

18- سوختن کامل و ناقص چه زمانی روی می دهند؟

 19- کراکینگ چیست ؟ و برای چه منظور در پالایشگاه انجام می شود؟

20- فرق فرمول مولکولی و ساختمانی را بنویسید؟

21- چرا ترکیبات بنزینی که از آلکان های راست زنجیر تشکیل شده اند برای موتور اتومبیل مناسب نیستند؟

22- بنزینی با عدد اوکتان 87 است مفهوم این جمله چیست؟

23- ترکیبات سیر شده و نشده را تعریف کنید.

24- فرآورده های پترو شیمیایی چه موادی هستند ؟ مثال بزنید.

25- از پلاستیک ها چه موادی می سازند؟

26- طرز تهیه اتانول را بنویسید.

27-  پلی تن چه کاربردی دارد؟

28- بسپار چیست ؟ یک مثال بزنید.

29- مزیت های سوخت های غیر فسیلی را بر فسیلی بنویسید.

30- با توجه به هیدروکربن های زیر به سوالات جواب دهید.

 

a)   CH3-- CH2—CH—CH2—CH3                            b)  CH3—CH—CH2—CH—CH3                 

                            ا              ا                                                            ا                        

                        CH3                                                       CH3          CH3

 

         CH3     CH3        

                ا              ا

c) CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3                                  d) CH3—CH—CH2—C—CH3      

                ا

C10H22                                 CH3               f)  C15H32         g)  C2H4          h)       e)  C2H2

 

 

 

آ-فرمول مولکولی ترکیبات a و c  را نوشته و بنویسید چرا این ترکیبات را نسبت به هم ایزومر گویند؟

ب- در بین این ترکیبات دمای ذوب کدامیک از همه بیشتر است ؟ چرا؟

پ- فرمول ساختاری ترکیبات e و g  را رسم نموده و بنویسید که هر یک از آنها از چه خانواده ای هستند؟

ت- برای تهیه الکل اتانول کدام ترکیب مورد استفاده قرار می گیرد؟

ث- بین دو ترکیب  b  و d  کدام ترکیب بنزینی مناسبتری است؟ چرا؟

ج- بین دو ترکیب مایع f و h  کدام زودتر از لیوان می ریزد؟ چرا؟

+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 17:44  توسط محسن باقری و سبحان نعمتی  |